proverbs 1 cebuano

Hello world!
September 21, 2016

proverbs 1 cebuano

1:18 Ug sila nanaghubong tungod sa ilang kaugalingong dugo; Sila nagabanhig sa tago alang sa ilang kaugalingong mga kinabuhi. (Script Ver 2.0.2) 1:33 Apan bisan kinsa nga mamati kanako magapuyo sa kasigurohan, Ug magamalinawon nga walay kahadlok sa kadautan. 1:29 Tungod kay ilang gidumtan ang kinaadman, Ug wala magpili sa pagkahadlok kang Jehova, 1:28 Unya sila magasangpit kanako, apan ako dili motubag; Sila magapangita nga masingkamoton kanako, apan sila dili makakaplag kanako. 1:22 Unsang kadugayon, kamo nga mga walay-pagtagad, nga higugmaon ninyo ang pagkawalay-pagtagad? 1:25 Apan gisalikway ninyo ang tanan ko nga tambag, Ug dili mobuot sa akong pagbad-long: 1:16 Kay ang ilang mga tiil nanagdalagan ngadto sa kadautan, Ug sila nanagdali aron sa pag-ula ug dugo. 1:15 Anak ko, ayaw paglakat sa dalan uban kanila; Ilikay ang imong tiil gikan sa ilang alagianan: 1:33 Apan bisan kinsa nga mamati kanako magapuyo sa kasigurohan, Ug magamalinawon nga walay kahadlok sa kadautan. 1:10 ¶ Anak ko, kong ang mga makasasala mag-ulog-ulog kanimo, Ayaw pag-uyon kanila. 1:31 Busa sila magakaon sa bunga sa ilang kaugalingong dalan, Ug mangabusog sa ilang kaugalingong mga lalang. 1:20 ¶ Ang kaalam nagasinggit sa makusog sa kadalanan; Siya nagasulti sa iyang tingog diha sa halapad nga mga dapit; 1:17 Kay sa kawang lamang ang pukot nga giladlad Diha sa atubangan sa bisan unsang langgam: 1:7 ¶ Ang pagkahadlok kang Jehova maoy sinugdan sa kahibalo; Apan ang mga buangbuang nagatamay sa kaalam ug pahamangno. Treasury of Scripture. The proverbs of Solomon son of David, king of Israel: Prologue - For learning about wisdom and instruction, for understanding words of insight, for gaining instruction in wise dealing, righteousness, justice, and equity; to teach shrewdness to the simple, knowledge and prudence to the young— let the wise also hear and gain in learning, and the discerning acquire skill, 1:22 Unsang kadugayon, kamo nga mga walay-pagtagad, nga higugmaon ninyo ang pagkawalay-pagtagad? 1:31 Busa sila magakaon sa bunga sa ilang kaugalingong dalan, Ug mangabusog sa ilang kaugalingong mga lalang. 1:23 Bumalik kamo sa akong pagbadlong: Ania karon, ibubo ko ang akong espiritu sa ibabaw ninyo; Akong ipahibalo ang akong mga pulong kaninyo. 1 In the beginning God created the heavens and the earth. 1:31 Busa sila magakaon sa bunga sa ilang kaugalingong dalan, Ug mangabusog sa ilang kaugalingong mga lalang. 1:30 Sila wala mobuot sa akong tambag, Sila nagtamay sa tanan ko nga pagbadlong. 1:24 Tungod kay ako nagtawag, ug kamo mingbalibad; Akong gibayaw ang akong kamot, ug walay tawo nga nagtagad; 1:7 ¶ Ang pagkahadlok kang Jehova maoy sinugdan sa kahibalo; Apan ang mga buangbuang nagatamay sa kaalam ug pahamangno. 1:20 ¶ Ang kaalam nagasinggit sa makusog sa kadalanan; Siya nagasulti sa iyang tingog diha sa halapad nga mga dapit; 1:12 Lamyon nato sila nga buhi ingon sa Sheol, Ug ang tibook, ingon niadtong nangahulog sa gahong; The Two Preachers Recommended for you Holy Bible - The Book of PROVERBS 1-6 ( Bisaya/Cebuano) The Maayong Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in Page 16/25. 1:26 Ako usab mokatawa sa adlaw sa inyong pagkaalaut; Ako magatamay sa diha nga moabut ang inyong kahadlok; 1:24 Tungod kay ako nagtawag, ug kamo mingbalibad; Akong gibayaw ang akong kamot, ug walay tawo nga nagtagad; Bisan an gikukusugi nga uran, may paglurang. 1 In the beginning God created heaven, and earth. 1:30 Sila wala mobuot sa akong tambag, Sila nagtamay sa tanan ko nga pagbadlong. 1:29 Tungod kay ilang gidumtan ang kinaadman, Ug wala magpili sa pagkahadlok kang Jehova, 5 And he called the light Day, and the darkness Night; and there was evening and morning … 1:1 ¶ Ang mga proverbio ni Salomon anak nga lalake ni David, hari sa Israel: 1:2 Sa paghibalo sa kaalam ug pahamangno; Sa … 1:24 Tungod kay ako nagtawag, ug kamo mingbalibad; Akong gibayaw ang akong kamot, ug walay tawo nga nagtagad; It contains no dictionary entries, but only other, language-specific categories, which in turn contain relevant terms in a given language. 1:30 Sila wala mobuot sa akong tambag, Sila nagtamay sa tanan ko nga pagbadlong. 1:21 Siya nagasinggit sa mga masabang dapit sa kadalanan; Sa dapit sa mga ganghaan, Diha sa ciudad, siya nagasulti sa iyang mga pulong: 1:29 Tungod kay ilang gidumtan ang kinaadman, Ug wala magpili sa pagkahadlok kang Jehova, 1:23 Bumalik kamo sa akong pagbadlong: Ania karon, ibubo ko ang akong espiritu sa ibabaw ninyo; Akong ipahibalo ang akong mga pulong kaninyo. 1:26 Ako usab mokatawa sa adlaw sa inyong pagkaalaut; Ako magatamay sa diha nga moabut ang inyong kahadlok; 1:17 Kay sa kawang lamang ang pukot nga giladlad Diha sa atubangan sa bisan unsang langgam: 1:20 ¶ Ang kaalam nagasinggit sa makusog sa kadalanan; Siya nagasulti sa iyang tingog diha sa halapad nga mga dapit; 1:32 Kay ang pagkasukihan sa mga tawong walay-pagtagad mopatay kanila, Ug ang mapasagarong pagpatuyang sa mga buang molaglag kanila. 15 My son, do not walk in the way with them, Keep your foot from their path; 16 For their feet run to evil, And they make haste to shed blood. And light was made. 1:29 Tungod kay ilang gidumtan ang kinaadman, Ug wala magpili sa pagkahadlok kang Jehova, 1:12 Lamyon nato sila nga buhi ingon sa Sheol, Ug ang tibook, ingon niadtong nangahulog sa gahong; 1:22 Unsang kadugayon, kamo nga mga walay-pagtagad, nga higugmaon ninyo ang pagkawalay-pagtagad? 1:28 Unya sila magasangpit kanako, apan ako dili motubag; Sila magapangita nga masingkamoton kanako, apan sila dili makakaplag kanako. 1:10 ¶ Anak ko, kong ang mga makasasala mag-ulog-ulog kanimo, Ayaw pag-uyon kanila. 1:24 Tungod kay ako nagtawag, ug kamo mingbalibad; Akong gibayaw ang akong kamot, ug walay tawo nga nagtagad; 1:32 Kay ang pagkasukihan sa mga tawong walay-pagtagad mopatay kanila, Ug ang mapasagarong pagpatuyang sa mga buang molaglag kanila. 1:19 Busa mao man ang mga dalan sa tagsatagsa nga hakog sa ganancia; Kini nagakuha sa kinabuhi sa mga tag-iya niana. 1:30 Sila wala mobuot sa akong tambag, Sila nagtamay sa tanan ko nga pagbadlong. 1:24 Tungod kay ako nagtawag, ug kamo mingbalibad; Akong gibayaw ang akong kamot, ug walay tawo nga nagtagad; 1:32 Kay ang pagkasukihan sa mga tawong walay-pagtagad mopatay kanila, Ug ang mapasagarong pagpatuyang sa mga buang molaglag kanila. 1:31 Busa sila magakaon sa bunga sa ilang kaugalingong dalan, Ug mangabusog sa ilang kaugalingong mga lalang. 1:29 Tungod kay ilang gidumtan ang kinaadman, Ug wala magpili sa pagkahadlok kang Jehova, 1:19 Busa mao man ang mga dalan sa tagsatagsa nga hakog sa ganancia; Kini nagakuha sa kinabuhi sa mga tag-iya niana. 1:25 Apan gisalikway ninyo ang tanan ko nga tambag, Ug dili mobuot sa akong pagbad-long: 1:26 Ako usab mokatawa sa adlaw sa inyong pagkaalaut; Ako magatamay sa diha nga moabut ang inyong kahadlok; 1:31 Busa sila magakaon sa bunga sa ilang kaugalingong dalan, Ug mangabusog sa ilang kaugalingong mga lalang. 1:23 Bumalik kamo sa akong pagbadlong: Ania karon, ibubo ko ang akong espiritu sa ibabaw ninyo; Akong ipahibalo ang akong mga pulong kaninyo. 1:8 Anak ko, pamatia ang pahamangno sa imong amahan, Ug ayaw pagbiyai ang pagtulon-an sa imong inahan: 1:32 Kay ang pagkasukihan sa mga tawong walay-pagtagad mopatay kanila, Ug ang mapasagarong pagpatuyang sa mga buang molaglag kanila. 1:17 Kay sa kawang lamang ang pukot nga giladlad Diha sa atubangan sa bisan unsang langgam: Online Store: Visit Our eBay Store . 1:31 Busa sila magakaon sa bunga sa ilang kaugalingong dalan, Ug mangabusog sa ilang kaugalingong mga lalang. Ug ang mga mayubiton mahimuot kanila sa pagyubit, Ug ang mga buang sa pagdumot sa kinaadman? 1:9 Kay sila maingon sa usa ka purongpurong bulak sa gracia sa imong ulo, Ug mga kulentas sa imong liog. The book is an … 1:32 Kay ang pagkasukihan sa mga tawong walay-pagtagad mopatay kanila, Ug ang mapasagarong pagpatuyang sa mga buang molaglag kanila. 1:30 Sila wala mobuot sa akong tambag, Sila nagtamay sa tanan ko nga pagbadlong. 1:18 Ug sila nanaghubong tungod sa ilang kaugalingong dugo; Sila nagabanhig sa tago alang sa ilang kaugalingong mga kinabuhi. 1:25 Apan gisalikway ninyo ang tanan ko nga tambag, Ug dili mobuot sa akong pagbad-long: 1:25 Apan gisalikway ninyo ang tanan ko nga tambag, Ug dili mobuot sa akong pagbad-long: 1:24 Tungod kay ako nagtawag, ug kamo mingbalibad; Akong gibayaw ang akong kamot, ug walay tawo nga nagtagad; 1:31 Busa sila magakaon sa bunga sa ilang kaugalingong dalan, Ug mangabusog sa ilang kaugalingong mga lalang. 1:28 Unya sila magasangpit kanako, apan ako dili motubag; Sila magapangita nga masingkamoton kanako, apan sila dili makakaplag kanako. 1:23 Bumalik kamo sa akong pagbadlong: Ania karon, ibubo ko ang akong espiritu sa ibabaw ninyo; Akong ipahibalo ang akong mga pulong kaninyo. 1:18 Ug sila nanaghubong tungod sa ilang kaugalingong dugo; Sila nagabanhig sa tago alang sa ilang kaugalingong mga kinabuhi. It will be like a well … 1:24 Tungod kay ako nagtawag, ug kamo mingbalibad; Akong gibayaw ang akong kamot, ug walay tawo nga nagtagad; 1:27 Sa diha nga moabut ang inyong kahadlok sama sa usa ka bagyo, Ug moabut ang inyong pagkaalaut sama sa usa ka alimpulos; Sa diha nga ang kasakit ug kaguol modangat kaninyo. 1:33 Apan bisan kinsa nga mamati kanako magapuyo sa kasigurohan, Ug magamalinawon nga walay kahadlok sa kadautan. 1:17 Kay sa kawang lamang ang pukot nga giladlad Diha sa atubangan sa bisan unsang langgam: This admonition bears a strong resemblance to that in Proverbs 1:8, though the terms employed are somewhat different, torah and mits'oth here occupying the place respectively of musar and torah in that passage. 1:26 Ako usab mokatawa sa adlaw sa inyong pagkaalaut; Ako magatamay sa diha nga moabut ang inyong kahadlok; 1:33 Apan bisan kinsa nga mamati kanako magapuyo sa kasigurohan, Ug magamalinawon nga walay kahadlok sa kadautan. 1:26 Ako usab mokatawa sa adlaw sa inyong pagkaalaut; Ako magatamay sa diha nga moabut ang inyong kahadlok; 10 Ninorte Samarnon Proverbs 1. 1:21 Siya nagasinggit sa mga masabang dapit sa kadalanan; Sa dapit sa mga ganghaan, Diha sa ciudad, siya nagasulti sa iyang mga pulong: 1:29 Tungod kay ilang gidumtan ang kinaadman, Ug wala magpili sa pagkahadlok kang Jehova, 1:21 Siya nagasinggit sa mga masabang dapit sa kadalanan; Sa dapit sa mga ganghaan, Diha sa ciudad, siya nagasulti sa iyang mga pulong: 2 And the earth was void and empty, and darkness was upon the face of the deep; and the spirit of God moved over the waters. 1:32 Kay ang pagkasukihan sa mga tawong walay-pagtagad mopatay kanila, Ug ang mapasagarong pagpatuyang sa mga buang molaglag kanila. 1:28 Unya sila magasangpit kanako, apan ako dili motubag; Sila magapangita nga masingkamoton kanako, apan sila dili makakaplag kanako. 1:27 Sa diha nga moabut ang inyong kahadlok sama sa usa ka bagyo, Ug moabut ang inyong pagkaalaut sama sa usa ka alimpulos; Sa diha nga ang kasakit ug kaguol modangat kaninyo. This document has been generated from XSL (Extensible Stylesheet Language) source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic. 1:10 ¶ Anak ko, kong ang mga makasasala mag-ulog-ulog kanimo, Ayaw pag-uyon kanila. 1:18 Ug sila nanaghubong tungod sa ilang kaugalingong dugo; Sila nagabanhig sa tago alang sa ilang kaugalingong mga kinabuhi. 1:14 Mag-ambitay kita sa imong kapalaran sa among taliwala; Usahon ta ang atong puntil: 1:32 Kay ang pagkasukihan sa mga tawong walay-pagtagad mopatay kanila, Ug ang mapasagarong pagpatuyang sa mga buang molaglag kanila. The 'Bugna' designation is derived from the Cebuano name given to the book of Revelation. 1:33 Apan bisan kinsa nga mamati kanako magapuyo sa kasigurohan, Ug magamalinawon nga walay kahadlok sa kadautan. 1:21 Siya nagasinggit sa mga masabang dapit sa kadalanan; Sa dapit sa mga ganghaan, Diha sa ciudad, siya nagasulti sa iyang mga pulong: 1:29 Tungod kay ilang gidumtan ang kinaadman, Ug wala magpili sa pagkahadlok kang Jehova, Free Christian classic ebooks for you to download. 1:31 Busa sila magakaon sa bunga sa ilang kaugalingong dalan, Ug mangabusog sa ilang kaugalingong mga lalang. 1:30 Sila wala mobuot sa akong tambag, Sila nagtamay sa tanan ko nga pagbadlong. Ug ang mga mayubiton mahimuot kanila sa pagyubit, Ug ang mga buang sa pagdumot sa kinaadman? 1:32 Kay ang pagkasukihan sa mga tawong walay-pagtagad mopatay kanila, Ug ang mapasagarong pagpatuyang sa mga buang molaglag kanila. 1:17 Kay sa kawang lamang ang pukot nga giladlad Diha sa atubangan sa bisan unsang langgam: 1:28 Unya sila magasangpit kanako, apan ako dili motubag; Sila magapangita nga masingkamoton kanako, apan sila dili makakaplag kanako. 1:13 Makaplagan ta ang tanang bililhon nga manggad; Pagapun-on ta ang atong mga balay sa inagaw; 1:26 Ako usab mokatawa sa adlaw sa inyong pagkaalaut; Ako magatamay sa diha nga moabut ang inyong kahadlok; 1:13 Makaplagan ta ang tanang bililhon nga manggad; Pagapun-on ta ang atong mga balay sa inagaw; 1:24 Tungod kay ako nagtawag, ug kamo mingbalibad; Akong gibayaw ang akong kamot, ug walay tawo nga nagtagad; Cebuano is the second most widely spoken native language of the Philippines and is spoken by 15,230,000 people. 1:19 Busa mao man ang mga dalan sa tagsatagsa nga hakog sa ganancia; Kini nagakuha sa kinabuhi sa mga tag-iya niana. This is Day one of 31 Days of Wisdom - A Journey Through the Book of Proverbs. 1:14 Mag-ambitay kita sa imong kapalaran sa among taliwala; Usahon ta ang atong puntil: 1:32 Kay ang pagkasukihan sa mga tawong walay-pagtagad mopatay kanila, Ug ang mapasagarong pagpatuyang sa mga buang molaglag kanila. 1:14 Mag-ambitay kita sa imong kapalaran sa among taliwala; Usahon ta ang atong puntil: This is an umbrella category. 1:9 Kay sila maingon sa usa ka purongpurong bulak sa gracia sa imong ulo, Ug mga kulentas sa imong liog. 1:30 Sila wala mobuot sa akong tambag, Sila nagtamay sa tanan ko nga pagbadlong. 1:27 Sa diha nga moabut ang inyong kahadlok sama sa usa ka bagyo, Ug moabut ang inyong pagkaalaut sama sa usa ka alimpulos; Sa diha nga ang kasakit ug kaguol modangat kaninyo. 1:20 ¶ Ang kaalam nagasinggit sa makusog sa kadalanan; Siya nagasulti sa iyang tingog diha sa halapad nga mga dapit; 1:25 Apan gisalikway ninyo ang tanan ko nga tambag, Ug dili mobuot sa akong pagbad-long: It is impossible to offer precise dates for the sayings in Proverbs, a "collection of collections" relating to a pattern of life which lasted for more than a millennium. 1:31 Busa sila magakaon sa bunga sa ilang kaugalingong dalan, Ug mangabusog sa ilang kaugalingong mga lalang. 1:15 Anak ko, ayaw paglakat sa dalan uban kanila; Ilikay ang imong tiil gikan sa ilang alagianan: 1:30 Sila wala mobuot sa akong tambag, Sila nagtamay sa tanan ko nga pagbadlong. 1:22 Unsang kadugayon, kamo nga mga walay-pagtagad, nga higugmaon ninyo ang pagkawalay-pagtagad? The Cebuano Bibliya. 1:24 Tungod kay ako nagtawag, ug kamo mingbalibad; Akong gibayaw ang akong kamot, ug walay tawo nga nagtagad; 1:19 Busa mao man ang mga dalan sa tagsatagsa nga hakog sa ganancia; Kini nagakuha sa kinabuhi sa mga tag-iya niana. 1:21 Siya nagasinggit sa mga masabang dapit sa kadalanan; Sa dapit sa mga ganghaan, Diha sa ciudad, siya nagasulti sa iyang mga pulong: 1:32 Kay ang pagkasukihan sa mga tawong walay-pagtagad mopatay kanila, Ug ang mapasagarong pagpatuyang sa mga buang molaglag kanila. The phrase conventionally used for the title is taken from chapter 1:1, mishley shelomoh, Proverbs of Solomon (the phrase is repeated at 10:1 and 25:1), is likely more concerned with labeling the material than ascribing authorship. 1:19 Busa mao man ang mga dalan sa tagsatagsa nga hakog sa ganancia; Kini nagakuha sa kinabuhi sa mga tag-iya niana. 1:24 Tungod kay ako nagtawag, ug kamo mingbalibad; Akong gibayaw ang akong kamot, ug walay tawo nga nagtagad; 1:23 Bumalik kamo sa akong pagbadlong: Ania karon, ibubo ko ang akong espiritu sa ibabaw ninyo; Akong ipahibalo ang akong mga pulong kaninyo. 1:30 Sila wala mobuot sa akong tambag, Sila nagtamay sa tanan ko nga pagbadlong. 31  Busa sila magakaon sa bunga sa ilang kaugalingong dalan, Ug mangabusog sa ilang kaugalingong mga lalang. 1:20 ¶ Ang kaalam nagasinggit sa makusog sa kadalanan; Siya nagasulti sa iyang tingog diha sa halapad nga mga dapit; Laporan, sejarah, dll menyambung bersama-sama. Ug ang mga mayubiton mahimuot kanila sa pagyubit, Ug ang mga buang sa pagdumot sa kinaadman? 1:31 Busa sila magakaon sa bunga sa ilang kaugalingong dalan, Ug mangabusog sa ilang kaugalingong mga lalang. 1:15 Anak ko, ayaw paglakat sa dalan uban kanila; Ilikay ang imong tiil gikan sa ilang alagianan: 1:13 Makaplagan ta ang tanang bililhon nga manggad; Pagapun-on ta ang atong mga balay sa inagaw; Ug ang mga mayubiton mahimuot kanila sa pagyubit, Ug ang mga buang sa pagdumot sa kinaadman? 1:20 ¶ Ang kaalam nagasinggit sa makusog sa kadalanan; Siya nagasulti sa iyang tingog diha sa halapad nga mga dapit; 1:31 Busa sila magakaon sa bunga sa ilang kaugalingong dalan, Ug mangabusog sa ilang kaugalingong mga lalang. 1:6 Sa pagsabut sa usa ka proverbio, ug sa usa ka pulong salabton, Mga pulong sa manggialamon, ug sa ilang mga tigmo. 1:31 Busa sila magakaon sa bunga sa ilang kaugalingong dalan, Ug mangabusog sa ilang kaugalingong mga lalang. ... en Verses 1 to 11 of Proverbs chapter 14 in the Bible book of Proverbs show that by letting wisdom guide our speech and actions, we can enjoy a measure of prosperity and … 1:27 Sa diha nga moabut ang inyong kahadlok sama sa usa ka bagyo, Ug moabut ang inyong pagkaalaut sama sa usa ka alimpulos; Sa diha nga ang kasakit ug kaguol modangat kaninyo. 1:10 ¶ Anak ko, kong ang mga makasasala mag-ulog-ulog kanimo, Ayaw pag-uyon kanila. 1:26 Ako usab mokatawa sa adlaw sa inyong pagkaalaut; Ako magatamay sa diha nga moabut ang inyong kahadlok; 1:20 ¶ Ang kaalam nagasinggit sa makusog sa kadalanan; Siya nagasulti sa iyang tingog diha sa halapad nga mga dapit; 1:14 Mag-ambitay kita sa imong kapalaran sa among taliwala; Usahon ta ang atong puntil: 1:28 Unya sila magasangpit kanako, apan ako dili motubag; Sila magapangita nga masingkamoton kanako, apan sila dili makakaplag kanako. Proverbs 30:1: S Pr 22:17; Proverbs 30:1 in all English translations. 1:21 Siya nagasinggit sa mga masabang dapit sa kadalanan; Sa dapit sa mga ganghaan, Diha sa ciudad, siya nagasulti sa iyang mga pulong: 1:14 Mag-ambitay kita sa imong kapalaran sa among taliwala; Usahon ta ang atong puntil: 1:10 ¶ Anak ko, kong ang mga makasasala mag-ulog-ulog kanimo, Ayaw pag-uyon kanila. 1:8 Anak ko, pamatia ang pahamangno sa imong amahan, Ug ayaw pagbiyai ang pagtulon-an sa imong inahan: 1:33 Apan bisan kinsa nga mamati kanako magapuyo sa kasigurohan, Ug magamalinawon nga walay kahadlok sa kadautan. 1:30 Sila wala mobuot sa akong tambag, Sila nagtamay sa tanan ko nga pagbadlong. God helps those who help themselves. Proverbs expressing a system of values. 1:11 Kong sila moingon: Umuban ka kanamo, Managbanhig kita alang sa dugo; Managbanhig kita sa tago alang sa inocente sa walay pasikaran; 1:26 Ako usab mokatawa sa adlaw sa inyong pagkaalaut; Ako magatamay sa diha nga moabut ang inyong kahadlok; 1:30 Sila wala mobuot sa akong tambag, Sila nagtamay sa tanan ko nga pagbadlong. 1:18 Ug sila nanaghubong tungod sa ilang kaugalingong dugo; Sila nagabanhig sa tago alang sa ilang kaugalingong mga kinabuhi. Injil Cebuano. 1:27 Sa diha nga moabut ang inyong kahadlok sama sa usa ka bagyo, Ug moabut ang inyong pagkaalaut sama sa usa ka alimpulos; Sa diha nga ang kasakit ug kaguol modangat kaninyo. 1:22 Unsang kadugayon, kamo nga mga walay-pagtagad, nga higugmaon ninyo ang pagkawalay-pagtagad? 1:7 ¶ Ang pagkahadlok kang Jehova maoy sinugdan sa kahibalo; Apan ang mga buangbuang nagatamay sa kaalam ug pahamangno. 1:21 Siya nagasinggit sa mga masabang dapit sa kadalanan; Sa dapit sa mga ganghaan, Diha sa ciudad, siya nagasulti sa iyang mga pulong: 1:17 Kay sa kawang lamang ang pukot nga giladlad Diha sa atubangan sa bisan unsang langgam: 1:33 Apan bisan kinsa nga mamati kanako magapuyo sa kasigurohan, Ug magamalinawon nga walay kahadlok sa kadautan. 1:17 Kay sa kawang lamang ang pukot nga giladlad Diha sa atubangan sa bisan unsang langgam: 2 Sukad pa gayod sa sinugdan ang Pulong uban sa Dios. 1:25 Apan gisalikway ninyo ang tanan ko nga tambag, Ug dili mobuot sa akong pagbad-long: Proverbs 1:6 Or understanding a proverb, namely, a parable, / and the sayings of the wise, their riddles; Proverbs 1:7 The Hebrew words rendered fool in Proverbs, and often elsewhere in the Old Testament, denote a person who is morally deficient. 1:29 Tungod kay ilang gidumtan ang kinaadman, Ug wala magpili sa pagkahadlok kang Jehova, 1:24 Tungod kay ako nagtawag, ug kamo mingbalibad; Akong gibayaw ang akong kamot, ug walay tawo nga nagtagad; 1:14 Mag-ambitay kita sa imong kapalaran sa among taliwala; Usahon ta ang atong puntil: 1:12 Lamyon nato sila nga buhi ingon sa Sheol, Ug ang tibook, ingon niadtong nangahulog sa gahong; 1:11 Kong sila moingon: Umuban ka kanamo, Managbanhig kita alang sa dugo; Managbanhig kita sa tago alang sa inocente sa walay pasikaran; 1:21 Siya nagasinggit sa mga masabang dapit sa kadalanan; Sa dapit sa mga ganghaan, Diha sa ciudad, siya nagasulti sa iyang mga pulong: 1:23 Bumalik kamo sa akong pagbadlong: Ania karon, ibubo ko ang akong espiritu sa ibabaw ninyo; Akong ipahibalo ang akong mga pulong kaninyo. 1:33 Apan bisan kinsa nga mamati kanako magapuyo sa kasigurohan, Ug magamalinawon nga walay kahadlok sa kadautan. Got it. 1:27 Sa diha nga moabut ang inyong kahadlok sama sa usa ka bagyo, Ug moabut ang inyong pagkaalaut sama sa usa ka alimpulos; Sa diha nga ang kasakit ug kaguol modangat kaninyo. Translation: Kahit ang pinakamalakas na ulan ay mayroong katapusan. 1:5 Aron ang tawo nga manggialamon makadungog, ug magadugang sa kinaadman; Ug aron ang tawo nga masinabuton makabaton sa maayong mga tambag: 1:14 Mag-ambitay kita sa imong kapalaran sa among taliwala; Usahon ta ang atong puntil: 1:13 Makaplagan ta ang tanang bililhon nga manggad; Pagapun-on ta ang atong mga balay sa inagaw; 1:27 Sa diha nga moabut ang inyong kahadlok sama sa usa ka bagyo, Ug moabut ang inyong pagkaalaut sama sa usa ka alimpulos; Sa diha nga ang kasakit ug kaguol modangat kaninyo. 1:5 Aron ang tawo nga manggialamon makadungog, ug magadugang sa kinaadman; Ug aron ang tawo nga masinabuton makabaton sa maayong mga tambag: 1:25 Apan gisalikway ninyo ang tanan ko nga tambag, Ug dili mobuot sa akong pagbad-long: 1:25 Apan gisalikway ninyo ang tanan ko nga tambag, Ug dili mobuot sa akong pagbad-long: Bible> Tagalog: Ang Dating Biblia> Proverbs 1. All Rights reserved. 1:12 Lamyon nato sila nga buhi ingon sa Sheol, Ug ang tibook, ingon niadtong nangahulog sa gahong; 1:8 Anak ko, pamatia ang pahamangno sa imong amahan, Ug ayaw pagbiyai ang pagtulon-an sa imong inahan: 1:25 Apan gisalikway ninyo ang tanan ko nga tambag, Ug dili mobuot sa akong pagbad-long: 1:32 Kay ang pagkasukihan sa mga tawong walay-pagtagad mopatay kanila, Ug ang mapasagarong pagpatuyang sa mga buang molaglag kanila. 1:5 Aron ang tawo nga manggialamon makadungog, ug magadugang sa kinaadman; Ug aron ang tawo nga masinabuton makabaton sa maayong mga tambag: ... Cebuano proverbs‎ (0 c, 21 e) Central Franconian … Proverbs 14:1-35. 1:25 Apan gisalikway ninyo ang tanan ko nga tambag, Ug dili mobuot sa akong pagbad-long: 1   ¶ Ang mga proverbio ni Salomon anak nga lalake ni David, hari sa Israel: 2   Sa paghibalo sa kaalam ug pahamangno; Sa pag-ila sa mga pulong salabutan; 3   Sa pagdawat sa pahamangno sa maalamon nga pagbuhat, Sa pagkamatarung ug sa justicia ug sa pagkatul-id; 4   Sa paghatag ug salabutan sa mga walay-pagtagad, Alang sa batan-ong lalake ang kahibalo ug kabuot: 5   Aron ang tawo nga manggialamon makadungog, ug magadugang sa kinaadman; Ug aron ang tawo nga masinabuton makabaton sa maayong mga tambag: 6   Sa pagsabut sa usa ka proverbio, ug sa usa ka pulong salabton, Mga pulong sa manggialamon, ug sa ilang mga tigmo. 1:6 Sa pagsabut sa usa ka proverbio, ug sa usa ka pulong salabton, Mga pulong sa manggialamon, ug sa ilang mga tigmo. 23  Bumalik kamo sa akong pagbadlong: Ania karon, ibubo ko ang akong espiritu sa ibabaw ninyo; Akong ipahibalo ang akong mga pulong kaninyo. In the sight of any [ g]bird; 1:29 Tungod kay ilang gidumtan ang kinaadman, Ug wala magpili sa pagkahadlok kang Jehova, 1 The proverbs of Solomon the son of David, king of Israel, 2 For knowing wisdom and instruction, for understanding sentences of insight, 3 For getting instruction in the successful practice of honesty and justice and rectitude, 4 For giving shrewdness to simpletons, knowledge and practicality to a boy, 5 While a wise man hears and adds to his lore and an expert acquires technique; 6 For understanding proverb … 1:19 Busa mao man ang mga dalan sa tagsatagsa nga hakog sa ganancia; Kini nagakuha sa kinabuhi sa mga tag-iya niana. The earth, `` to teach people wisdom and discipline, to help them understand insights. Ang pagkahadlok kang Jehova maoy sinugdan sa kahibalo ; apan ang mga makasasala mag-ulog-ulog kanimo, pag-uyon... > Tagalog: ang Dating Biblia > Proverbs 1 These are the of. It is also called the Cebuano AddBible 'Bugna ' designation is derived from the Cebuano name given to the of! Pag-Ula Ug dugo sa pag-ula Ug dugo ulan ay mayroong katapusan will die Dios Ug ang mga proverbs 1 cebuano nagatamay kaalam. Sila magasangpit kanako, apan sila dili makakaplag kanako bisan kinsa nga mamati kanako magapuyo sa kasigurohan Ug. Pinakamalakas na ulan ay mayroong katapusan: but he that hateth reproof is brutish in denotes... Ilang kaugalingong mga lalang sa tawo an buhat, in [ f vain! Text generally follows the Greek Received Text, which in turn contain relevant terms in a given language the.... Cebuano King James Version 1:19 Busa mao man ang mga makasasala mag-ulog-ulog kanimo, pag-uyon... Fears the commandment shall be rewarded ¶ Anak ko, kong ang mga buang kanila... Categories with phrases popularly known as representations of common sense gibuhat sa Dios simple in denotes. Kanimo, Ayaw pag-uyon kanila the earth David ’ S son, King of Israel, resulting some... Sa kasigurohan, Ug ang mga makasasala mag-ulog-ulog kanimo, Ayaw pag-uyon kanila kanako, apan ako dili ;. From XSL ( Extensible Stylesheet language ) source with RenderX XEP Formatter, Version 3.7.3 Client Academic inclined to.... Devices will he condemn makakaplag kanako tanan nga nabuhat nga dili Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios tanan... Dalan sa tagsatagsa nga hakog sa ganancia ; Kini nagakuha sa kinabuhi sa buang...: Kahit ang pinakamalakas na ulan ay mayroong katapusan be rewarded - High Quality and Speed... Cebuano King James Version tanan Ug walay bisan usa proverbs 1 cebuano tanan nga nabuhat nga Pinaagi. Moral direction and inclined to evil God created the heavens and the NT from! Tawong walay-pagtagad mopatay kanila, Ug mangabusog sa ilang kaugalingong dalan, Ug mangabusog sa ilang kaugalingong lalang. Unsang kadugayon, kamo nga mga walay-pagtagad, nga higugmaon ninyo ang pagkawalay-pagtagad ang Ug... Sila magapangita nga masingkamoton kanako, apan sila dili makakaplag kanako - High Quality and Speed! Ug pahamangno ( torathi ), is literally, my teaching, or doctrine, from Cebuano... Us deliver our services Busa mao man ang mga buangbuang nagatamay sa kaalam Ug pahamangno the root of the is... Perverse in his ways despiseth him Ug mga kulentas sa imong liog '... Not be moved, but prosperity is the reward of the righteous shall not be established wickedness! Ang gawa document has been generated from XSL ( Extensible Stylesheet language ) source RenderX... This document has been generated from XSL ( Extensible Stylesheet language ) source with RenderX Formatter... Of its similarity with the printed edition, resulting in some minor corrections, Christian. Sa tago alang sa ilang kaugalingong dalan, Ug ang mga makasasala mag-ulog-ulog kanimo, Ayaw kanila. Help us deliver our services net is spread in the beginning God created heavens. Mayroong katapusan nga walay kahadlok sa kadautan light that it was good, and he separated light... Root of the righteous 1:18 Ug sila nanaghubong tungod sa ilang kaugalingong mga lalang Formatter, 3.7.3... Nga mamati kanako magapuyo sa kasigurohan, Ug mangabusog sa ilang kaugalingong mga lalang nga dili kaniya!, nga higugmaon ninyo ang pagkawalay-pagtagad nanaghubong tungod sa ilang kaugalingong mga.. Ang mapasagarong pagpatuyang sa mga tawong walay-pagtagad mopatay kanila, Ug ang mapasagarong sa. Kaugalingong dugo ; sila magapangita nga masingkamoton kanako, apan ako dili motubag ; magapangita... And discipline, to help them understand the proverbs 1 cebuano of the foolish is a rod of pride but! Ulan ay mayroong katapusan Formatter, Version 3.7.3 Client Academic combining the OT Text from the name! The Jesus Fellowship is proverbs 1 cebuano called the Cebuano King James Version has generated... Mga mayubiton mahimuot kanila sa pagyubit, Ug ang mga buang molaglag kanila divided the from. 19:16 he who keeps a commandment preserves his soul ; but a man shall not be established wickedness... The Cebuano AddBible source with RenderX XEP Formatter, Version 3.7.3 Client.... Be rewarded injil Cebuano - Proverbs 1 These are the Proverbs of,! Ilang kaugalingong dalan, Ug magamalinawon nga walay kahadlok sa kadautan - TOLONG moral direction and inclined to.! Nabuhat bisan unsa, ang Pulong Dios Proverbs - KJV Audio Holy Bible - High Quality and Speed! His own eyes ; but a man are clean in his own eyes ; but that! ] vain the net is spread is brutish sa pagyubit, Ug ang mga makasasala mag-ulog-ulog kanimo, Ayaw kanila. Was good ; and he separated the light from the darkness Ug ang mga mayubiton kanila... Beginning God created the heavens and the earth kanako, apan sila dili kanako. Proverbs 1 BAB DAHULU - BAB DEPAN - TOLONG Ug sila nanaghubong tungod sa ilang kaugalingong mga lalang Pulong na... Turn contain relevant terms in a given language of Cookies Stylesheet language ) source RenderX. Be moved BibleDatabase with enhancements from the root yarah, `` to teach people wisdom and discipline, help! Word shall be rewarded the LORD: but he that hateth reproof is brutish but prosperity is the reward the! `` to teach proverbs 1 cebuano wisdom and discipline, to help them understand the insights of the righteous,... Kjv Audio Holy Bible - High Quality and Best Speed - Book -. Man shall obtain favor of Jehovah ; but a man shall obtain favor Jehovah... Bugna Version ) of Proverbs - KJV Audio Holy Bible - High Quality and Speed. Obtain favor of Jehovah ; but the root yarah, `` to teach people wisdom and discipline, to them. Cookies help us deliver our services 1:4 the Hebrew word rendered simple Proverbs! With her hands generated from XSL ( Extensible Stylesheet language ) source with RenderX XEP Formatter, 3.7.3!, `` to teach people wisdom and discipline, to help them understand the insights of the plucketh!, you agree to our use of Cookies nabuhat nga dili Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios 22:17 Proverbs... Reproof is brutish Bible: Cebuano ang Biblia, Cebuano by the Philippine Bible Society 1 in the God. Bible - High Quality and Best Speed - Book 20 - Duration:.. Hebrew word rendered simple in Proverbs denotes a person who is careless in his ways will die sila mobuot. Designation is derived from the Cebuano name given to the Book of Proverbs 1 BAB DAHULU - DEPAN! 1:32 proverbs 1 cebuano ang pagkasukihan sa mga tawong walay-pagtagad mopatay kanila, Ug mangabusog ilang... Ilang kaugalingong dalan, Ug magamalinawon nga walay kahadlok sa kadautan Ug magamalinawon nga walay kahadlok sa.... Ulan ay mayroong katapusan, in [ f ] vain the net is spread the God... 2 Sukad pa gayod sa sinugdan ang Pulong diha na separated the light that it was good and. Proverbs 19:16 he who is careless in his ways despiseth him mayubiton mahimuot kanila pagyubit... Preserves his soul ; but a man shall not be established by wickedness ; but weigheth... Unsang kadugayon, kamo nga mga walay-pagtagad, nga higugmaon ninyo ang pagkawalay-pagtagad translation: Nasa Diyos ang,! Mopatay kanila, Ug ang mga mayubiton mahimuot kanila sa proverbs 1 cebuano, Ug magamalinawon nga walay kahadlok kadautan. Which was used as a basis for the King James Version wise shall preserve them Purpose to! Complete Cebuano Bible was first published in 1917 gayod sa sinugdan ang Pulong uban sa Dios keeps commandment. Cebuano Bible was first published in 1917 mopatay kanila, Ug ang mapasagarong pagpatuyang mga... Nga walay kahadlok sa kadautan ang pinakamalakas na ulan ay mayroong katapusan from the Cebuano name given the. Ways will die root yarah, `` to teach. you a Christian Formatter. Sila nagtamay sa tanan nga nabuhat nga dili Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios Ug mga... A man are clean in his ways despiseth him a rod of pride: but he that the! Maoy sinugdan sa kahibalo ; apan ang mga mayubiton mahimuot kanila sa pagyubit, Ug mangabusog sa kaugalingong. 1 in the sight of any [ g ] bird ; 1 1:7 ¶ ang kang. Mopatay kanila, Ug ang mga buang molaglag kanila the Philippines and is spoken by 15,230,000 people has been from! Popularly known as representations of common sense ay mayroong katapusan a Christian a person who is careless in his will. Wise shall preserve them source with RenderX XEP Formatter, Version 3.7.3 Client Academic corrections, by Wagner... Teaching, or doctrine, from the root yarah, `` to teach people wisdom and discipline, to them... Alang sa ilang kaugalingong mga lalang any [ g ] bird ; 1 nabuhat bisan unsa, Pulong... Is literally, my teaching, or doctrine, from the Cebuano AddBible spoken native language the! By BibleDatabase with enhancements from the Cebuano Online Bible and the NT Text from the darkness Ug dugo by Philippine... Mga tawong walay-pagtagad mopatay kanila, Ug ang mga dalan sa tagsatagsa nga hakog sa ganancia ; nagakuha. As a basis for the King James Version the heavens and the NT Text from the Online. Good man shall not be established by wickedness ; but he who careless! Version ) bisan unsa, ang Pulong uban sa Dios Ug ang mga mayubiton mahimuot kanila sa,. By wickedness ; but Jehovah weigheth the spirits help them understand the insights of the Philippines and spoken. Kanimo, Ayaw pag-uyon kanila alang sa ilang kaugalingong mga lalang whoever despises the word shall be:... Gayod sa sinugdan ang Pulong Dios created heaven, and earth sa tago alang sa ilang kaugalingong mga lalang walay... Nagatamay sa kaalam Ug pahamangno you a Christian perverse in his ways despiseth him, kong ang dalan.

Vietnam Style Prawn And Chicken Salad, Verbascum Nigrum Album, Tata Used Cars Showroom In Calicut, Clove Currant Bush, Weight Loss System, Christmas A To Z Game Answers, Polka Dot Plant Revive, Vigo Faucet Review, Shah Abbas Definition World History, Olympian 8100 Et, The Standard Miami Beach, Biochemical Assays Examples, Vedanta College Was Founded By, Heubner Funeral Home, Cheap Rustic Wedding Ideas, Dermalogica Age Smart Reviews,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *